Shinko Denshi laboratory scales

We repair and service all Shinko Denshi scales and balances

 Shinko Denshi scales & balances
 Shinko Denshi CG6000

Need your Shinko Denshi scales repaired?

Ask us for a free quote

shinko-denshi